බුත්තල නගරයේ ඉඩමක් සමඟ නිවසක් විකිණීමට තිබේ.

පිරිසිදු ඔප්පු ලක්ශ 28කට මුදල් හදිස්සියකට ඉක්මනින් විකිණීමට තිබේ.

call 0782045933