නිවසක් විකිණීමට ඇත.පර්චස් 20 යක ඉඩම.නිදන කමර 3 ක් සහා නාන කමර 3 ක් .සම්පුර්ණ ටයිල් කර ඇත. කැස්බැව නගරෙය් නිවස පිහිටා ඇත. නිවසේ සිට 120 බස් මාර්ගයට 500m ඉක්මනින් නිවස විකිණීම තිරනය කර ඇත.මිලියන 18/=මිල ගනන් අඩුකර ගත හැක. 0702066007