මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකුනනවා අද හෙටම ගන්නවනම් තවත් අඩුවට දෙනවා.

  • Lenses = 18-5570-300:
  • shutter count -15000
  • Nikon D5300
  • Cleaning kit
  • Triphoid
  • contact no:07016668805