• ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නිවසක් වගකිමක් සහිතව සාදා ගන්න අපට කතා කරන්න.
  • පහතින් අප විසින් සාදන ලද නිවාස කිහිපයක් දමන අතර එම නිවාස මේ වෙනකොටම පාරිභෝගිකයන් ට ලබා දි අවසන් අතර මෙම නිවාස ඔබට ඕනිම වෙලාවක බලන්න පුලුවන් අතර , සියලුම කටයුතු නිත්‍යානුකූල කරන අතර ඔබේ ඉඩමක හෝ අපේ ඉඩමක් ඉදි කරන්න පුලුවනි..
  • ඔබේ මුදලට ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සාදා නිම කල හැක.
  • ඉතා සදාරන මිලකට සිදු කරන නිසා ගම්පහ අවටින් කතා කරන්න.
  • 0773720507 .(0704326167 .imo viber whatapp )
  • 033 2220548
  • Fb page – Amila Homes..
  • අවශ්‍ය අය පමණක් ඇමතුම් මගින් සම්බන්ද වෙන්න 0773720507