1. මෙන්න ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක්.

  ඇඳිරි නීතිය නිසා ගෙදර ඉන්නේ කම්මැලි කමින්ද? Phone එකෙන් FB ගිහින් එපා වෙලාද?

  බලූ සුරතලුන්ගේ ලොකේ පුලුන් වගේ ලස්සන හුරතල් බලු සුරතලයෙක් හොය හොය හිටපූ ඔබටයි මේ අවස්ථාව…

  හෙටම ඇවිත් ඔබගේ සුරතලාව රැගෙන යන්න.

  Golden Retriever

  •සති 5ක් වයසැති•1 වැනි මුරය•ලියාපදිංචි කර ඇත•දෙමාපියන් හොඳ පෙලපතකින් පැවත එන•පියා පිටරටින් ආනයනය කරන ලද•පියා KASL තරඟයේ පිට පිටම ජයග්‍රාහි•සුදු සහ දුඹුරැ පැහැයති•ගැහැණු සහ පිරිමි

  හොඳම තත්වයේ Golden Retriever බලූ සුරතලුන් සඳහා දැන්ම විමසන්න.

  (077) 5265992 (076) 0935171

  Here’s a special moment for you.

  Does the curfew make you lazy at home? Tired of FB on the phone?

  This is what you need …

  Come tomorrow and take your Pet.

  ~Golden Retriever~

  • 5 weeks old • 1st Litter • Registered • Parents are descendants • Father imported from abroad • Father wins KASL Champion consecutively • White and brown

  Contact now for the best quality Golden Retriever Pets.

  (077) 5265992 (076) 0935171